KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak “PLATFORM ART EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.” (“Platform Art Eğitim”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Aydınlatma Metninin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği”, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri bilgilendirmektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Platform Art Eğitim tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Platform Art Eğitim birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimize telefon veya e-posta yoluyla ulaştığınızda, internet sitemizi veya sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Platform Art Eğitim tarafından;

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
 • Platform Art Eğitim ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Platform Art Eğitim’in kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
 • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
 • Hizmet ve tekliflerin sunulabilmesi,
 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
 • Şirketin ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
 • İstek, talep ve şikâyetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşteri ve ziyaretçilere destek hizmetinin sağlanması,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 • Platform Art Eğitim ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Platform Art Eğitim’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Platform Art Eğitim tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması, iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Platform Art Eğitim tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Platform Art Eğitim’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı / müşteri / tedarikçi / alt işveren (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb., İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi gibi amaçlarla Platform Art Eğitim yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, şirket avukatlarına, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. İşlenen veriler ilgisiz üçüncü kişilere veya yurtdışına kesinlikle aktarılmamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Platform Art Eğitim tarafından farklı yollardan (Platform Art Eğitim şirket merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Platform Art Eğitim bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Platform Art Eğitim ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Platform Art Eğitim şirketinin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Platform Art Eğitim bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Platform Art Eğitim bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler şöyledir:

 1. Açık rızanızın mevcudiyeti
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 6. Sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 7. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, Platform Art Eğitim’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Platform Art Eğitim’in veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
 • Platform Art Eğitim kişisel verileri işlemişse, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
 • Kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Platform Art Eğitim nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Platform Art Eğitim tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde, zararın giderilmesini talep etme.

5. Kvkk Uyarınca Başvuru Usul ve Esasları

Kişisel veri sahipleri yukarıda sayılan haklara ilişkin taleplerini şirkete iletmeleri durumunda, Platform Art Eğitim talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurular yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirkete iletilebilir. Bu çerçevede Platform Art Eğitim Şirketi’ne Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapılacak başvuruların iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi kanıtlayan belgeler ile birlikte;

 1. Islak imzalı bir nüshasını “Emek Caddesi Narcity Konutları C2 Blok Daire 6 Başıbüyük / Maltepe / İstanbul” adresine şahsen elden teslim edebilir,
 2. Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 3. Elektronik imza ile imzalayarak veya müşteriye ait Platform Art Eğitim’de kayıtlı e-posta ile “hurhan@dwturkiye.com” e-posta adresine iletebilirsiniz.

6. DEĞİŞİKLİKLER

Platform Art Eğitim, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

(Visited 1 times, 1 visits today)