YASAL KOŞULLAR

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak “PLATFORM ART EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.” (“Platform Art Eğitim”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Aydınlatma Metninin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği”, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları hakkında sizleri bilgilendirmektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Platform Art Eğitim tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Platform Art Eğitim birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimize telefon veya e-posta yoluyla ulaştığınızda, internet sitemizi veya sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Platform Art Eğitim tarafından;

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
 • Platform Art Eğitim ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Platform Art Eğitim’in kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
 • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
 • Hizmet ve tekliflerin sunulabilmesi,
 • Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
 • Şirketin ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
 • İstek, talep ve şikâyetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşteri ve ziyaretçilere destek hizmetinin sağlanması,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 • Platform Art Eğitim ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 • Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Faturalandırma da dâhil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Platform Art Eğitim’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Platform Art Eğitim tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması, iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Platform Art Eğitim tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Platform Art Eğitim’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı / müşteri / tedarikçi / alt işveren (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb., İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi gibi amaçlarla Platform Art Eğitim yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, şirket avukatlarına, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. İşlenen veriler ilgisiz üçüncü kişilere veya yurtdışına kesinlikle aktarılmamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Platform Art Eğitim tarafından farklı yollardan (Platform Art Eğitim şirket merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Platform Art Eğitim bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Platform Art Eğitim ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Platform Art Eğitim şirketinin hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Platform Art Eğitim bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Platform Art Eğitim bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler şöyledir:

 1. Açık rızanızın mevcudiyeti
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 6. Sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 7. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri, Platform Art Eğitim’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Platform Art Eğitim’in veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
 • Platform Art Eğitim kişisel verileri işlemişse, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
 • Kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Platform Art Eğitim nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Platform Art Eğitim tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde, zararın giderilmesini talep etme.

5. Kvkk Uyarınca Başvuru Usul ve Esasları

Kişisel veri sahipleri yukarıda sayılan haklara ilişkin taleplerini şirkete iletmeleri durumunda, Platform Art Eğitim talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurular yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirkete iletilebilir. Bu çerçevede Platform Art Eğitim Şirketi’ne Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapılacak başvuruların iletileceği kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi kanıtlayan belgeler ile birlikte;

 1. Islak imzalı bir nüshasını “Emek Caddesi Narcity Konutları C2 Blok Daire 6 Başıbüyük / Maltepe / İstanbul” adresine şahsen elden teslim edebilir,
 2. Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 3. Elektronik imza ile imzalayarak veya müşteriye ait Platform Art Eğitim’de kayıtlı e-posta ile “hurhan@dwturkiye.com” e-posta adresine iletebilirsiniz.

6. DEĞİŞİKLİKLER

Platform Art Eğitim, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Platform Art Eğitim Danışmanlık Reklam ve Araştırma Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak sahip olduğumuz www.dwturkiye.com web sitemizin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası (“Politika”), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Üyelik işlemlerinizin tamamlanarak Web Sitesi’ne üye olmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgilere Aydınlatma Metni’nde ulaşabilirsiniz.

Bu Politika, Web Sitesi’ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu Politika’yı dikkatlice okuyup ileride inceleyebilmeniz açısından bir kopyasını almanızı tavsiye ederiz.

REŞİT OLMAYANLAR

18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

ÇEREZ NEDİR VE HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIR?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi’nde ve
üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması, Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması, Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duymasıdır.

ÇEREZLERLE HANGİ TÜR VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

HANGİ TÜR ÇEREZLERİ HANGİ ŞEKİLLERDE KULLANIYORUZ?

Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir. Google Analytics, Google Ads, Facebook, Taboola, RTBHouse, Criteo platformları üzerinde tutulan Kalıcı Çerezler ve Oturum Çerezleri üçüncü taraflarla, daha iyi bir reklam deneyimi yaşamanız için maddi bir karşılık gözeterek veya herhangi bir karşılık gözetmeksizin paylaşılabilir.

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir.
Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi’nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir. Web Sitesi, anonim olarak bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Web Sitesi; Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır.
Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayınız. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyiniz.

(Visited 31 times, 1 visits today)